logo na strone
logo na strone

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://wydrukpodtort.pl

§ 1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem domeny https://wydrukpodtort.pl składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, reklamacji i odstąpienia od umowy.

Dane i adres pocztowy: Tetiana Popovchak, Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek
NIP: 9910532454
REGON: 385519815
Adres e-mail: kontakt@wydrukpodtort.pl
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek
Adres do wysłania reklamowanego towaru: Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
⦁ Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu
⦁ Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript
⦁ Włączona obsługa plików cookies

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@wydrukpodtort.pl

 

§ 2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle zakupione produkty

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Tetiana Popovchak, Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek działający pod adresem: https://wydrukpodtort.pl, przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu

Sprzedawca – Tetiana Popovchak, Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

Towar/Produkt– rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 3 – CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
⦁ przelewem na numer konta bankowego:
62 1020 3668 0000 5102 0541 4703
Tetiana Popovchak
Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

⦁ płatnością w systemie:
-Przelewy24

§ 4 – DOSTAWA

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy i wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru fabrycznie nowego wolnego od wad, a Kupujący do odebrania przesyłki

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru przy obecności kuriera, bądź niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

W przypadku gdy przesyłka/jej zawartość będzie uszkodzona Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, w celu spisanie protokołu szkody nie później niż w przeciągu 3 dni od otrzymania towaru.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://wydrukpodtort.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar: paragon lub fakturę VAT.

 

§ 5 – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
⦁ Za pośrednictwem firmy kurierskiej
⦁ Do paczkomatów
⦁ Odbiór osobisty pod adresem: Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

 

§ 6 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres podany w § 1.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Towar powinien być zwrócony na adres: Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

§ 7- WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 8 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na wadliwy produkt na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść i warunki będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 9 – DANE OSOBOWE KUPUJĄCEGO

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie https://wydrukpodtort.pl

 

§ 1 – DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://wydrukpodtort.pl

Sprzedawca – Tetiana Popovchak, Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek

 

§ 2 – KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Ozimek, ul. Wyzwolenia 37 / 6, 46-040 Ozimek
Adres e-mail: kontakt@wydrukpodtort.pl

 

§ 3 – WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
⦁ aktywne konto e-mail
⦁ urządzenie z dostępem do Internetu
⦁ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§ 4 – KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres kontakt@wydrukpodtort.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 – REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: kontakt@wydrukpodtort.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 6 – DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 7 – ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami są:
-konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@wydrukpodtort.pl , czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.